Επίθεση φασιστών σε στέκια και καταλήψεις του Ζωγράφου. Χάρη στη μαζική παρουσία κατοίκων και κόσμου του κινήματος αποτράπηκε επέμβαση της αστυνομίας στη Βίλα Ζωγράφου.

Μετά την πο­ρεία της Χρυ­σής Αυγής για τα Ίμια έγινε επί­θε­ση από δέκα φα­σί­στες με μη­χα­νά­κια στους αυ­το­δια­χει­ρι­ζό­με­νους χώ­ρους της γει­το­νιάς «Μπερ­ντές» και «βίλα Ζω­γρά­φου», η οποία αντι­με­τω­πί­στη­κε επι­τυ­χώς από κόσμο που υπήρ­χε στη βίλα. Πολύ σύ­ντο­μα έγινε με­γά­λη κι­νη­το­ποί­η­ση της ΕΛΑΣ (τυ­χαίο;) με του­λά­χι­στον 8 δι­μοι­ρί­ες ΜΑΤ και δε­κά­δες μη­χα­νές των ΔΙΑΣ. Άμεσα ήταν όμως και τα αντα­να­κλα­στι­κά του κό­σμου του κι­νή­μα­τος. Σε λι­γό­τε­ρο από μισή ώρα εκα­το­ντά­δες αλ­λη­λέγ­γυοι/ες συ­γκε­ντρώ­θη­καν για να απο­τρέ­ψουν επέμ­βα­ση των ΜΑΤ με το πρό­σχη­μα της ανο­μί­ας. Ανά­με­σα στους συ­γκε­ντρω­μέ­νους κα­τοί­κους, εκτός από την πο­λυ­πλη­θή πα­ρου­σία του αναρ­χι­κού και αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου, βρέ­θη­καν και δε­κά­δες μέλη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ, δη­μο­τι­κοί σύμ­βου­λοι και συν­δι­κα­λι­στές το­πι­κών σω­μα­τεί­ων. Επί­σης υπήρ­ξε πα­ρέμ­βα­ση και πα­ρου­σία βου­λευ­τών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και μελών της Επι­τρο­πής Δι­καιω­μά­των. Μετά από πε­ρί­που μία ώρα, οι δυ­νά­μεις κα­τα­στο­λής απο­χώ­ρη­σαν σε κλίμα εν­θου­σια­σμού για το απο­τυ­χη­μέ­νο σχέ­διο των νε­ο­να­ζί και των ψη­φο­φό­ρων τους.
Σε ανα­κοί­νω­σή του ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Ζω­γρά­φου ση­μειώ­νει με­τα­ξύ άλλων: «Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Ζω­γρά­φου κα­ταγ­γέλ­λει το στη­μέ­νο σκη­νι­κό που φτιά­χνει η αστυ­νο­μία σε άψογη συ­νερ­γα­σία με το ακρο­δε­ξιό πα­ρα­κρά­τος της ΧΑ. Κα­λού­με τους κα­τοί­κους της πε­ριο­χής μας να υπε­ρα­σπι­στούν τους κοι­νω­νι­κούς χώ­ρους απέ­να­ντι στην επι­θε­τι­κό­τη­τα των φα­σι­στών της ΧΑ και την αστυ­νο­μο­κρα­τία που φέρ­νει μαζί της».
Είναι φα­νε­ρό ότι η κυ­βέρ­νη­ση και οι κα­πι­τα­λι­στές που εκ­προ­σω­πούν μας θέ­λουν χωρίς δου­λειά, χωρίς δι­καιώ­μα­τα, πει­να­σμέ­νους και φο­βι­σμέ­νους. Θέ­λουν να φι­μώ­σουν οποια­δή­πο­τε φωνή αντι­δρά στη μνη­μο­νια­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και να τσα­κί­σουν τις κοι­νω­νι­κές αντι­στά­σεις. Για αυτό και στο­χο­ποιούν το ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα και την Αρι­στε­ρά, κλι­μα­κώ­νο­ντας πα­ράλ­λη­λα τις επι­θέ­σεις τους ενά­ντια στον αντιε­ξου­σια­στι­κό χώρο. Για αυτό και αφή­νουν ελεύ­θε­ρους τους εγκλη­μα­τί­ες της Χρυ­σής Αυγής να λει­τουρ­γούν ως μακρύ χέρι του συ­στή­μα­τος. Με τη «στρα­τη­γι­κή της έντα­σης» και τον αυ­ταρ­χι­σμό προ­σπα­θούν να συ­σπει­ρώ­σουν συ­ντη­ρη­τι­κά ακρο­α­τή­ρια και να νο­μι­μο­ποι­ή­σουν την πο­λι­τι­κή άγριας λι­τό­τη­τας που φτω­χο­ποιεί τα λαϊκά στρώ­μα­τα.
Κάθε ανα­μο­νή, κάθε υπο­χω­ρη­τι­κό­τη­τα στη βία των «από πάνω» και του πο­λι­τι­κού τους προ­σω­πι­κού, θα δυ­σκο­λεύ­ει όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο τη ζωή της κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας που οδη­γεί­ται στην εξα­θλί­ω­ση. Είναι η στιγ­μή για ακόμα πιο μα­ζι­κούς, ενω­τι­κούς και απο­φα­σι­στι­κούς αγώ­νες που θα τσα­κί­σουν τα μνη­μό­νια, την κρα­τι­κή και πα­ρα­κρα­τι­κή βία.
Αξί­ζει τέλος να ση­μειω­θεί, ότι η φα­σι­στο­μά­ζω­ξη πήγε με πο­ρεία στα νέα γρα­φεία της ΧΑ στη Λ. Με­σο­γεί­ων απο­δει­κνύ­ο­ντας τι θα ση­μαί­νει από δω και πέρα να υπάρ­χει ένα ορ­μη­τή­ριο τρα­μπού­κων δίπλα στη γει­το­νιά μας.
Επό­με­νο με­γά­λο ρα­ντε­βού στην αντι­φα­σι­στι­κή συ­γκέ­ντρω­ση στις 9/2, 1μμ Κη­φι­σί­ας και Αλε­ξάν­δρας, ενά­ντια στα νέα γρα­φεία της Χρυ­σής Αυγής. Οι συλ­λο­γι­κό­τη­τες του Ζω­γρά­φου κα­λούν σε προ­συ­γκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Γαρ­δέ­νιας, στις 11πμ. Ούτε στου Ζω­γρά­φου, ούτε που­θε­νά!